Cơ cấu tổ chức
Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ)
Hội đồng Quản trị (HĐQT) Hội đồng Quản trị của Goland là những người có nhiều kinh nghiệm điều hành trong các lĩnh vực Bất động sản, Tài chính, Thi công xây dựng, Kinh tế...
Ban Kiểm soát (BKS) BKS đương nhiệm gồm Trưởng ban và 2 thành viên.
Ban Tổng Giám đốc điều hành công ty Đứng đầu bộ máy điều hành là Tổng Giám đốc. Ngoài ra, Ban Tổng Giám đốc còn có 4 Phó Tổng Giám đốc phụ trách các lĩnh vực khác nhau.
Goland
© Copyright 2015. Laziweb